Vyriešte GDPR len za 139€! Rýchle, jednoduché a lacné riešenie.

Objednávka

Obchodné podmienky

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.gdpr-vzor.sk je spoločnosť MJSW, s. r. o., sídlo: Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO: 46 949 712, DIČ: 2023701647, bankové spojenie Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2401383953/8330. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 87139/B. Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.

Orgánom dozoru a dohľadu je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava. 

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MJSW, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si telefonicky, elektronicky, alebo inak objednala elektronickú dokumentáciu k GDPR (ďalej len „kupujúci“).

  1. PREDMET SLUŽBY

2.1. Predmet služby je dodanie vzorov elektronickej dokumentácie k GDPR, ktorá obsahuje word dokumenty (vzor organizačnej smernice, vzor súhlasu so spracovaním osobných údaj, vzor zmluvy o spracúvaní osobých údajov so sprostredkovateľom)

2.2. Naša elektronická dokumentácia NIE JE vhodná pre subjekty ak majú podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") povinnosť určiť zodpovednú osobu. Ide o tieto prípady:

  1. subjekt je orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia
  2. hlavnými činnosťami subjektu sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu
  3. hlavnými činnosťami subjektu je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa článku 10 GDPR vo veľkom rozsahu.

Je potrebné, aby každý potenciálny kupujúci podľa usmernenia úradu na ochranu osobných údajov zvážil, či má povinnosť určiť zodpovednú osobu. Usmernenie je dostupné na nasledujúcej webstránke - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/zodpovedna_osoba_podla_nariadenia_gdpr.pdf

Dôležité upozornenie: Predmetom služby je dodanie vzorov dokumentácie. Predávajúci nie je zodpovedný za to ako kupujúci dodržuje nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ako dodržuje ustanovenia zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


  1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Po úhrade faktúry kupujúcim mu zaslať elektronickú dokumentáciu k GDPR. 

3.2. Dodacia lehota elektronickej dokumentácie je maximálne 5 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia.


  1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že je pri spracúvaní osobných údajov povinný postupovať podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.2. Kupujúci berie na vedomie, že predmet kúpy, vzorová elektronická dokumentácia GDPR, nie je finálny dokument, ktorým kupujúci preukazuje súlad s GDPR pred úradom na ochranu osobných údajov. Finálnym produktom sa stáva až po správnom vyplnení a skontrolovaní dokumentácie kupujúcim podľa nariadenia GDPR.

4.3. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za správne vyplnenie dokumentácie podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

4.4. Kupujúci berie na vedomie, že je zodpovedný aj za kontrolu predvyplnených častí dokumentácie od predávajúceho (časti dokumentácie neoznačené žltým alebo šedým textom) a v prípade, že nekorešpondujú so spracovaním osobných údajov v jeho spoločnosti, tieto časti opraviť.

4.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný sledovať webstránku úradu na ochranu osobných údajov a v prípade vydania doplňujúcich usmernení k ochrane osobných údajov, tieto usmernenia samostatne aplikovať.

4.6. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito ochodnými podmienkami.

4.7. Objednaním a zaplatením elektronickej dokumentácie kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

4.8. Kupujúci je povinný zaplatiť za elektronickú dokumentáciu bankovým prevodom na účet predávajúceho.

4.9. Kupujúci má právo objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek až do momentu zaslania elektronickej dokumentácie predávajúcim.

4.10. Kupujúci nemá právo poskytovať za odplatu dokumentáciu iným subjektom.

4.11. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe elektronickej dokumentácie v zmysle § 7 ods. 6  písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a zároveň kupujúci objednaním elektronickej dokumentácie vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4.12. V prípade nedodania elektronickej dokumentácie podľa týchto VOP je kupujúci oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho emailom na info@gdpr-vzor.sk, kde napíše náležitosti svojej reklamácie.

  1. PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť MJSW, s.r.o., sídlo:  Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO:  46 949 712
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné. Telefonický kontakt +421 948 308 230, email: info@gdpr-vzor.sk
Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje“ (ďalej len „OÚ“) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Ako návštevník alebo zákazník webstránky www.gdpr-vzor.sk spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.
 

5.2 Účely spracúvania OÚ, právne základy spracúvania OÚ, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

5.2.1 Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto osobných údajov.
Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

5.2.2 Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového predliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google.

5.3 Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Kontakt